Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm Professional Email của tôi vào Outlook (Windows)


Bước 5 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Professional Email.

Thêm tài khoản Professional Email vào Outlook phiên bản 2016 trở lên cho Windows. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email doanh nghiệp từ Outlook trên máy tính Windows của mình.

 1. Mở Outlook.
 2. Chọn Tập tin, rồi Thêm tài khoản.
  chọn thêm tài khoản
 3. Nếu bạn chưa mở Outlook trước đó, bạn sẽ thấy màn hình chào mừng.

 4. Nhập địa chỉ Professional Email rồi chọn Kết nối.
  chọn kết nối
 5. Lưu ý: Nếu Outlook tự động phát hiện tài khoản IMAP của bạn, hãy nhập mật khẩu và chọn Kết nối, rồi bỏ qua đến bước 11.

 6. Chọn IMAP.
  chọn IMAP
 7. Dưới phần Thư đến, hãy nhập Máy chủCổng.
  • Máy chủ: imap.secureserver.net
  • Cổng: 993
  nhập máy chủ và cổng
 8. Đối với phương thức mã hóa, hãy chọn SSL/TLS trong danh sách.
  nhập phương thức mã hóa
 9. Dưới phần Thư đi, hãy nhập Máy chủCổng.
  • Máy chủ: smtpout.secureserver.net
  • Cổng: 465 hoặc 587
  nhập máy chủ và cổng
 10. Đối với phương thức mã hóa, hãy chọn SSL/TLS trong danh sách.
  nhập phương thức mã hóa
 11. Vui lòng chọnTiếp theo.
 12. Nhập mật khẩu của bạn rồi chọn Kết nối.
  nhập mật khẩu
 13. Sau khi bạn nhìn thấy thông báo xác nhận đã thêm tài khoản email, hãy chọn Xong.