Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm tên miền vào Dịch vụ lưu trữ trên Windows của tôi

Nếu bạn có gói Dịch vụ lưu trữ Windows Cao cấp hoặc Cốt yếu, đây là cách để thêm nhiều miền hơn vào tài khoản để bạn có thể lưu trữ nhiều trang web. Nếu bạn đã có miền chính trong tài khoản, việc làm theo các bước này sẽ thêm miền "phụ" hoặc "tiện ích bổ sung" vào tài khoản.

Lưu ý: Bạn không muốn thêm một tên miền mới với website riêng của mình? Bạn cũng có thể thêm bí danh miền hoặc miền con .

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Chọn Lưu trữ web .
  3. Bên cạnh tài khoản Lưu trữ Windows mà bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý .
  4. Trong Bảng điều khiển cho tài khoản, chọn Quản trị viên Plesk .
  5. Trong trang Website & miền Plesk, chọn Thêm miền .
  6. Nhập tên miền .
  7. Đối với loại Dịch vụ lưu trữ, hãy nhớ chọn dịch vụ lưu trữ Website .
  8. Đối với Miền ưa thích , hãy chọn xem bạn có muốn tự động chuyển hướng khách truy cập đến trang web của mình, có gắn hay không "www" ở đầu URL. Plesk khuyến nghị không yêu cầu "www" trong tên miền.
  9. Để tất cả các lựa chọn khác ở giá trị mặc định, rồi chọn OK .

Bước có liên quan

  • Trừ khi bạn sử dụng dịch vụ lưu trữ chia sẻ trong cùng tài khoản với tên miền của bạn, bạn sẽ cần trỏ tên miền của mình vào tài khoản lưu trữ mới (thêm thông tin).

Xem thêm thông tin