WordPress Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm thẻ vào trang WordPress của tôi

Nếu bạn có một blog trên trang WordPress, bạn có thể sử dụng các thẻ để gắn nhãn bài đăng của mình dựa trên các đặc điểm cụ thể. Bằng cách đó, người đọc sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các bài đăng liên quan đến nhãn đó hơn. Đây là cách thêm thẻ vào blog WordPress của bạn.

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Trên menu bên trái, chọn Bài đăng > Thẻ .
  3. Bên dưới Thêm thẻ mới , nhập tên thẻ, slug (phần có thể chỉnh sửa của URL) và mô tả vào các trường tương ứng.
  4. Chọn nút Thêm thẻ mới .

Lặp lại các bước này mỗi khi bạn muốn thêm thẻ mới vào blog của mình.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin