Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Thêm trọng lượng và kích thước giao hàng cho gói hàng

Các phương thức giao hàng theo trọng lượng và hãng vận tải sẽ cần tới trọng lượng và kích thước của gói hàng để xác định chi phí giao hàng. Thông tin này dựa trên cách đóng gói dùng cho giao hàng sản phẩm. Nếu bạn muốn kèm theo thông tin chi tiết về sản phẩm, hãy thêm vào phần mô tả của sản phẩm.

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Vui lòng cuộn xuống Website Builder và chọn Quản lý bên cạnh website hoặc cửa hàng của bạn.
 3. Từ Bảng điều khiển, mở các sản phẩm của bạn:
  • Trong Website Builder, vui lòng truy cập Cửa hàng và chọn Sản phẩm.
  • Trong Cửa hàng trực tuyến bản Đặc biệt, vui lòng truy cập Sản phẩm và chọn Tất cả sản phẩm.
 4. Chọn một tên hay ảnh của sản phẩm để mở và cài đặt giao hàng.
 5. Vui lòng mở thẻ Giao hàng, điền trọng lượng và kích thước của gói hàng.
  Điền trọng lượng và kích thước cho gói hàng
 6. Chọn cách bạn muốn xác định chi phí giao hàng.
  • Nếu chọn Tính cho tôi bằng cách sử dụng phương thức giao hàng, khách hàng của bạn sẽ chọn giao hàng dựa trên (các) phương pháp bạn cài đặt khi bạn thêm hay thay đổi phương thức giao hàng.
  • Nếu bạn chọn Sản phẩm này luôn giao miễn phí hayChỉ định phí giao hàng cho mặt hàng này, các tùy chọn này sẽ áp dụng cho bất kỳ ai trên thế giới bất kể hạn chế giao hàng bạn thêm trong các phương thức giao hàng.
 7. Vui lòng chọn Lưu hay Lưu và thêm để hoàn tất. Các thay đổi của bạn giờ sẽ xuất hiện trong cửa hàng.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin