Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm Workspace Email của tôi vào Outlook 2013 (Windows)


Bước 4 của lệnh Set up loạt Workspace Email tôi.

Thêm địa chỉ email Không gian làm việc của bạn vào Outlook 2013 cho máy tính Windows, sau đó bạn có thể gửi và nhận email doanh nghiệp.

Microsoft không còn hỗ trợ cài đặt mới Outlook 2013 (Windows). Xem trang hỗ trợ của Microsoft để biết thêm chi tiết.

 1. Mở Outlook 2013.
  • Người dùng mới: Bạn sẽ thấy màn hình Thiết lập email của bạn.
  • Người dùng đang hiện hoạt: Nhấp vào Tập tin sau đó + Thêm Tài khoản.
 2. Trên trang Thêm tài khoản, chọn Tài khoản email. Sau đó, thêm thông tin đăng nhập cho tài khoản Email trong không gian làm việc của bạn. (Tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được để thiết lập email.)
  • Tên của bạn: Tên được hiển thị là tên người gửi của bạn
  • Địa chỉ email: Địa chỉ Email trong không gian làm việc
  • Mật khẩu và nhập lại Mật khẩu: Mật khẩu email trong không gian làm việc
   Nhấp vào tiếp theo
 3. Nhấp vào Tiếp theo , Outlook sẽ xác minh cài đặt Tài khoản không gian làm việc của bạn và tải hộp thư đến email của bạn.
  Thông báo tài khoản được cấu hình thành công
 4. Nhấp vào Hoàn tất . Nếu bạn có nhiều tài khoản email, bạn có thể cần thoát khỏi Tài khoản để xem hộp thư đến mới của mình.

Email của bạn đã có trên Outlook 2013 và bạn đã hoàn tất! Nếu bạn muốn thêm email của mình vào thiết bị khác, hãy nhấp vào Trước đó . Nếu bạn đã hoàn tất, hãy chuyển sang bước tiếp theo!

Xử lý sự cố

Vui lòng kiểm tra máy chủ IMAP và cài đặt cổng xem có chính xác không và chạm vào Thêm tài khoản.

 • Máy chủ đến IMAP: imap.secureserver.net
 • Cổng SSL: 993
 • Máy chủ đi SMTP: smtpout.secureserver.net
 • Cổng SSL: 465 (hay 587)

Để được trợ giúp thêm, hãy xem phần Khắc phục sự cố email trong không gian làm việc trên Outlook 2010 và 2013.

Xem thêm thông tin