Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thiết lập đang chờ xử lý: Lỗi MX

Nếu miền được sử dụng cho Workspace Email có bản ghi MX không chính xác, bạn sẽ thấy thông báo lỗi sau:

Thiết lập đang chờ xử lý: Lỗi MX

Để giải quyết lỗi này, hãy sửa bản ghi MX của miền của bạn.

  1. Trước tiên, hãy tìm bản ghi MX chính xác của bạn .
  2. Chỉnh sửa hồ sơ MX nơi đăng ký miền của bạn:
  3. Sau khi bạn thay đổi hồ sơ MX, hãy gửi lại tên miền của bạn để xác thực hồ sơ MX. Bên cạnh Thiết lập đang chờ xử lý: Lỗi MX , chọn Thử lại .

Xem thêm thông tin