GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thiết lập đơn hàng đặt sẵn cho miền

Đặt đơn hàng miền sẵn là một phương pháp hữu ích để mua miền đã được đăng ký .

 1. Vui lòng truy cập GoDaddy, trang Sản phẩm của tôi . Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
 2. Cuộn xuống và chọn Sản phẩm miền rồi chọn Quản lý bên cạnh Đơn hàng đặt sẵn miền .
 3. Chọn Thêm đơn hàng đặt sẵn .
 4. Chọn Công khai cho loại đơn hàng đặt sẵn.
 5. Chọn Tôi đã đọc và đồng ý với ... , sau đó chọn Tiếp theo .
 6. Nhập miền bạn muốn đặt hàng sẵn (mỗi miền một miền), sau đó chọn Tiếp theo .
 7. Nhập địa chỉ email của bạn, sau đó chọn Tiếp theo .
  • Địa chỉ email 1 : Nhập địa chỉ email bạn muốn chúng tôi gửi thông báo thay đổi trạng thái.
  • (Tùy chọn) Địa chỉ email 2 : Nhập địa chỉ email phụ mà bạn muốn chúng tôi gửi thông báo thay đổi trạng thái đến.
 8. Chỉnh sửa thông tin liên hệ của bạn nếu cần, sau đó chọn Tiếp theo .
 9. Chọn số lượng tín dụng bạn muốn áp dụng từ danh sách Số lượng tín dụng sẽ sử dụng , sau đó chọn Tiếp theo .
 10. Nếu bạn không có đủ tín dụng, bạn sẽ được đưa đến giỏ hàng để mua thêm tín dụng.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin