GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thiết lập giám sát miền

Thêm chức năng giám sát miền vào một miền là một phương pháp hữu ích để theo dõi những thay đổi trên một miền quan tâm.

  1. Vui lòng truy cập GoDaddy, trang Sản phẩm của tôi . Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  2. Cuộn xuống và chọn Sản phẩm miền rồi chọn Quản lý bên cạnh Đơn hàng đặt sẵn miền .
  3. Chọn Thêm giám sát .
  4. Nhập (các) miền bạn muốn theo dõi (mỗi miền một tên).
  5. Nhập địa chỉ email của bạn, sau đó chọn OK .
    • Địa chỉ email 1 — Nhập địa chỉ email mà bạn muốn chúng tôi gửi thông báo.
    • (Tùy chọn) Địa chỉ email 2 — Nhập địa chỉ email phụ mà bạn muốn chúng tôi gửi thông báo.
  6. Bạn sẽ thấy thông báo xác nhận rằng các thay đổi của bạn đã được xử lý và miền của bạn sẽ được thiết lập để theo dõi trong vòng vài phút, sau đó chọn OK .

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin