Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thiết lập một tài khoản email nhận tất cả

Một tài khoản email nhận toàn bộ thư nhận được tất cả các thư được gửi đến các địa chỉ email không chính xác cho miền đó. Nếu bạn không thiết lập tài khoản nhận toàn bộ thư, các thư được gửi đến các địa chỉ email không chính xác sẽ được trả lại cho người gửi.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát không gian làm việc. Sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy của bạn (địa chỉ và mật khẩu Workspace Email sẽ không dùng được ở đây).
  2. Ở trên cùng, chọn Xem email .
    • Để đặt một email hiện có làm tài khoản tổng hợp của bạn : Chọn email bạn muốn tạo tài khoản email tổng hợp.
    • Để tạo một tài khoản email tổng hợp mới : Chọn Tạo , rồi nhập địa chỉ email và mật khẩu mới của bạn.
  3. Chọn Hiển thị tùy chọn bổ sung .
  4. Chọn hộp bên cạnh Đặt tài khoản này thành tài khoản nhận toàn bộ .
  5. Chọn Lưu cho tài khoản hiện có hoặc chọn Tạo tài khoản mới.

Xem thêm thông tin