Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Thiết lập tài khoản Workspace Email

Tạo tài khoản Workspace Email để bạn có thể gửi và nhận email.

1: Tạo tài khoản email

Thiết lập tài khoản Email trong không gian làm việc và tạo (các) địa chỉ email của bạn.

2:Thêm email phục hồi

Email khôi phục là một phương pháp dự phòng để đặt lại mật khẩu nếu bạn không thể tìm thấy nó.

3: Đăng nhập vào Webmail

Webmail là cách thức nhanh nhất để kiểm tra email của bạn bằng cách sử dụng trình duyệt.

4: Thiết lập điện thoại hay máy tính để bàn

Vui lòng cài đặt địa chỉ email trên điện thoại, máy tính hoặc cả hai.

5: Gửi email

Gửi email đầu tiên của bạn.

Xem thêm thông tin