Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thiết lập trình chuyển tiếp email trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi

Bạn có thể cài đặt tính năng Người chuyển tiếp email trong cPanel để chuyển tiếp các bản sao của email đến.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu cPanel dành cho Người chuyển tiếp .

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Trong Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Linux mà bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý .
    chọn quản lý
  3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, chọn Quản trị cPanel .
  4. Trong Trang chủ cPanel, trong phần Email , chọn Người chuyển tiếp.
  5. Thêm loại trình giao nhận bạn muốn sử dụng. Để biết chi tiết cụ thể, hãy xem tài liệu cPanel cho tính năng này .

Xem thêm thông tin