Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Thiết lập tài khoản gửi đi trong Trung tâm kềm chế trong không gian làm việc

Bạn có thể cài đặt địa chỉ email chỉ với mục đích gửi thông điệp đến các hộp thư khác. Không có email nào được lưu trữ tại địa chỉ gửi đi; email đều được gửi trực tiếp ngay đến địa chỉ email đích.

Cài đặt một địa chỉ email để gửi đi

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản của bạn.
 2. Nhấp Email trong không gian làm việc.
 3. Nếu bạn dùng điểm miễn phí, cạnh CHUYỂN TIẾP EMAIL MIỄN PHÍ, nhấp Cài đặt. Hoàn thành các trường trên màn hình, và sau đó nhấp Cài đặt
 4. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
 5. Bấm vào Tạo gửi đi.
 6. Hoàn thành các trường trên màn hình, sau đó nhấp Tạo:
  Trường Việc cần làm...
  Chuyển tiếp đến địa chỉ email này: Nhập địa chỉ email bạn muốn tạo.
  Đến các địa chỉ email này: Nhập những địa chỉ email bạn muốn nhận email gửi đến địa chỉ email bạn đang tạo.
  Gói Chọn kế hoạch gửi đi bạn muốn sử dụng.
  Dụng cụ cứu kẹt Chọn lựa chọn này nếu bạn muốn địa chỉ này để nhận email gửi đến các địa chỉ tại tên miền không hiện hữu.
  Cho phép trả lời tự động Chọn lựa chọn này nếu bạn muốn gửi câu trả lời tự động cho tất cả mọi người gửi email đến địa chỉ này.

Khi địa chỉ chuyển tiếp của bạn được cài đặt, bạn cần bảo đảm đúng Hồ sơ MX liên quan đến tên miền.

Để kiếm Hồ sơ MX của bạn

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản của bạn.
 2. Nhấp Email trong không gian làm việc.
 3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
 4. Đi đến thanh Miền và sau đó nhấp Địa chỉ máy chủ.
 5. Ghi chú Cài đặt đúng cho hồ sơ MX.

Nếu tên miền được đăng ký ở nơi khác, cung cấp hò sơ MX cho người cung cấp dịch vụ lưu trữ để dùng email của chúng tôi. Miền của bạn có thể mất tới 48 giờ để thể hiện sự thay đổi.

Cập nhật Hồ sơ MX của bạn

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản của bạn.
 2. Bên cạnh Miền, nhấp Quản lý.
 3. Bấm vào tên miền bạn muốn cập nhật.
 4. Chọn thanh Tập tin vùng DNS.
 5. Trong phần MX (Mail Exchanger), chọn hồ sơ MX bạn muốn sửa, và bấm vào Sửa hồ sơ.
 6. Chỉnh sửa các trường sau:
  • Mức ưu tiên — Chọn mức ưu tiên bạn muốn chỉ định cho máy chủ thư.
  • Máy chủ lưu trữ — Nhập tên miền hoặc miền con cho hồ sơ MX. Chẳng hạn, nhập @ để ánh xạ trực tiếp hồ sơ đến tên miền của bạn hoặc nhập miền con của tên máy chủ lưu trữ của bạn, như www hoặc ftp.
  • Trỏ đến — Nhập địa chỉ của máy chủ thư, như: smtp.secureserver.net.
  • TTL — Chọn thời gian máy chủ lưu thông tin đệm.
 7. Nhấp vào Lưu, và sau đó nhấp Lưu thay đổi.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.