Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thư email quá lớn

Khi cố gắng gửi một email, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Thông báo lỗi

Điều này có nghĩa là Không gian làm việc đã đạt đến kích thước thư tối đa mà nó hỗ trợ để gửi thư đi. Để giải quyết thông báo lỗi và gửi email của bạn, hãy thử một hoặc tất cả các cách sau:

  • Xóa một hoặc nhiều tệp đính kèm khỏi email bằng cách nhấp vào xóa bên cạnh tệp đính kèm.
    Nhấp vào xóa
  • Cân nhắc việc dán liên kết đến tập tin vào thư thay vì đính kèm chúng.
  • Giảm nội dung thư.

Xem thêm thông tin