Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thu hồi chứng nhận

Việc thu hồi chứng nhận SSL của bạn sẽ hủy chứng nhận đó và xóa ngay lập tức HTTPS khỏi website. Tùy thuộc vào máy chủ lưu trữ web của bạn, website của bạn có thể hiển thị lỗi hoặc tạm thời không thể truy cập được. Không thể đảo ngược quá trình này.

Bạn có thực sự cần thu hồi chứng nhận của mình không?

Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên xem xét việc thu hồi nếu trang bảo mật không còn hoạt động hoặc bạn đã yêu cầu chứng nhận cho tổ chức không đúng.

Ví dụ: không thu hồi chứng nhận nếu bạn đang chuyển đổi loại chứng nhận, chẳng hạn như từ SSL thông thường sang SSL đặc biệt. Bạn chỉ cần cài đặt chứng nhận mới thay cho chứng nhận hiện có.

Trong các trường hợp sau, bạn cũng có thể tạo khóa mới cho chứng nhận của mình thay vì thu hồi:

  • Thay đổi tên chung của chứng nhận
  • Mất khóa riêng của bạn
  • Di chuyển website của bạn sang một máy chủ mới

Để biết thông tin về cách khóa lại chứng nhận thay vì thu hồi, hãy xem Tạo khóa mới cho chứng nhận.

Để thu hồi chứng nhận SSL

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Chọn Chứng nhận SSL và chọn Quản lý cho chứng nhận bạn muốn thu hồi.
  3. Bên dưới Chi tiết chứng nhận , chọn Thu hồi bên cạnh Trạng thái .
  4. Chọn lý do bạn thu hồi chứng nhận, rồi chọn Thu hồi chứng nhận .

Nếu bạn thu hồi chứng nhận trong vòng 30 ngày đầu tiên, vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng. Bạn có thể đủ điều kiện cho tín dụng trong cửa hàng.