Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thuế bán hàng GoDaddy và các loại thuế khác

Lưu ý: Thông tin này không nhằm mục đích thiết lập mối quan hệ hoặc tư vấn cho bạn về thuế. Nó luôn luôn là một ý tưởng tốt để tham khảo ý kiến một loại thuế chuyên nghiệp để tìm hiểu thêm.

Thông tin chung về thuế bán hàng

Các loại thuế địa phương khác

Miễn thuế và hoàn thuế

Thuế bên ngoài Hoa Kỳ