Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Online Storage Trợ giúp

Why associate an email address with your Online Storage account?

You can email files to other users through Online Storage—without having to log in to your email account. You can associate an email address located within the same account as Online Storage, and then recipients can easily reply to your email messages. If you do not associate an email address with your Online Storage account, messages display from no-reply@onlinefilefolder.com.