Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tìm địa chỉ IP website của tôi trong Dịch vụ lưu trữ của Windows

Đây là cách tìm địa chỉ IP cho website Dịch vụ lưu trữ Windows của bạn. Bạn có thể cần địa chỉ IP để trỏ tên miền của mình đến đó hoặc để tải lên nội dung bằng Giao thức truyền tập tin (FTP).

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Chọn Lưu trữ web , và bên cạnh tài khoản Lưu trữ Windows mà bạn muốn xem, hãy chọn Quản lý .
  3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, địa chỉ IP nằm ngay dưới tên miền.
    Địa chỉ IP trong dịch vụ lưu trữ Windows

Xem thêm thông tin