Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tìm hiểu sâu: Duyệt các bài viết về tiếp thị qua email

Bài viết này đề cập đến một sản phẩm cũ không còn khả dụng cho khách hàng mới.

Đây là danh sách các bài viết thiết yếu về tiếp thị qua email từ GoDaddy. Sử dụng nó để hoàn thành các tác vụ thông thường như thiết lập và tùy chỉnh các chiến dịch email của bạn.

Hãy xem và khám phá Tiếp thị qua email

Tổng quan và bản demo của một chiến dịch email.

Cài đặt một chiến dịch

Thiết lập chiến dịch đầu tiên của bạn.

Tùy chỉnh chiến dịch

Hãy xem tất cả phương thức tuyệt vời bạn có thể tùy chỉnh chiến dịch tiếp thị của mình.

Các cài đặt chiến dịch nâng cao

Mẹo và thủ thuật tiếp thị qua email nâng cao.

Giới thiệu toàn diện về hình ảnh

Tạo sự khác biệt cho các chiến dịch tiếp thị qua email của bạn bằng hình ảnh.

Xử lý sự cố

Thông tin khắc phục sự cố tiếp thị qua email.