Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tìm số dư Tín dụng trong cửa hàng của tôi

Bạn đang tìm kiếm số tiền Tín dụng trong cửa hàng để áp dụng cho các giao dịch mua hàng tại GoDaddy?

  1. Truy cập GoDaddy của bạn Phương thức thanh toán Trang Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  2. Nhấp vào Tín dụng trong cửa hàng .
  3. Số dư hiện tại của bạn hiển thị ở cuối phần tiền tệ.

Xem thêm thông tin

  • Bạn có thể sử dụng Tín dụng trong cửa hàng này làm phương thức thanh toán trong quá trình thanh toán của mình.