Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tìm tên máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn

Nếu website của bạn sử dụng cơ sở dữ liệu để lưu trữ nội dung (ví dụ: WordPress, Drupal) , bạn sẽ cần tên máy chủ cơ sở dữ liệu để kết nối trang với cơ sở dữ liệu.

Để tìm tên máy chủ lưu trữ cơ sở dữ liệu của bạn, hãy kiểm tra loại tài khoản lưu trữ của bạn và chọn tùy chọn chính xác từ bảng bên dưới.

Loại dịch vụ lưu trữ Tên máy chủ cơ sở dữ liệu
cPanel Sử dụng localhost
Plesk Tìm tên máy chủ của mỗi cơ sở dữ liệu

Các bước tiếp theo

  • Bây giờ bạn đã có tên máy chủ cơ sở dữ liệu, bạn có thể lấy tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng và mật khẩu bằng cách xem chi tiết cơ sở dữ liệu của bạn ( cPanel / Plesk ).
  • Sau khi có tất cả chi tiết cơ sở dữ liệu, bạn có thể cập nhật chuỗi kết nối để kết nối website với cơ sở dữ liệu.