Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Professional Email Trợ giúp

Find the CalDAV URL for my Professional Email calendar

Use your CalDAV URL to sync your calendar across different devices and share your calendar to your website.

 1. Sign in to Webmail. Use your Professional Email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
 2. In the upper-left corner, select the Calendar.
  Select calendar icon
 3. Select your calendar and open its menu.
  Select three-line icon next to calendar
 4. Select Properties.
  Select Properties
 5. Select the clipboard to copy the CalDAV URL.
  Copy CalDAV URL

More info