Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tính tổng số lặp lại

Sau khi bạn đã thêm (các) sản phẩm, chi phí giao hàng, phí và thuế, bạn sẽ cần tính thuế cho mỗi mục hàng đã được thêm vào để cung cấp cho bạn tổng số tiền cho Đăng ký định kỳ.

Yêu cầu: Đăng ký WooCommerce là một phần mở rộng WooCommerce cao cấp đi kèm với Dịch vụ lưu trữ thương mại điện tử WordPress hoặc dưới dạng một giao dịch mua độc lập.

  1. Trong hộp meta Mục , nhấp vào nút Tính toán lại.
  2. Nhấp vào Cập nhật để lưu các thay đổi của bạn.

Tính toán lại tổng số lặp lại

Các bước tiếp theo

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin