Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

To Upgrade from Red Hat 4 to Cent OS 4.7 Using yum

Some of the information in this article is advanced material we make available as a courtesy. Please be advised that you are responsible for properly following the procedures below. Customer Support cannot assist with these topics.

You can migrate from Red Hat Enterprise Linux 4 to CentOS 4.7 using yum through SSH.

  1. Connect to your server via SSH (more info).
  2. Switch to the root user (more info).
  3. Run the following commands to upgrade to Cent OS 4.7:
   yum clean all
   mkdir ~/centos
   cd ~/centos/

   wget http://mirror.centos.org/centos/4/os/i386/CentOS/RPMS/centos-release-4-7.i386.rpm
   wget http://mirror.centos.org/centos/4/os/i386/CentOS/RPMS/python-elementtree-1.2.6-5.el4.centos.i386.rpm
   wget http://mirror.centos.org/centos/4/os/i386/CentOS/RPMS/python-sqlite-1.1.7-1.2.1.i386.rpm
   wget http://mirror.centos.org/centos/4/os/i386/CentOS/RPMS/python-urlgrabber-2.9.8-2.noarch.rpm
   wget http://mirror.centos.org/centos/4/os/i386/CentOS/RPMS/sqlite-3.3.6-2.i386.rpm
   wget http://mirror.centos.org/centos/4/os/i386/CentOS/RPMS/yum-2.4.3-4.el4.centos.noarch.rpm
   wget http://mirror.centos.org/centos/4/os/i386/CentOS/RPMS/yum-metadata-parser-1.0-8.el4.centos.i386.rpm

   rpm --import http://mirror.centos.org/centos/4/os/i386/RPM-GPG-KEY-centos4
   rpm -e --nodeps redhat-release
   rpm -Uvh *.rpm

   yum upgrade

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.