Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Workspace Email Trợ giúp

Do I have IMAP or POP settings?

Discover if your Workspace Email account is IMAP or POP enabled. We recommend using IMAP settings to set up email.

Workspace plan IMAP enabled POP enabled
Unlimited Business x x
Business x x
Personal x x
Free x

If you're not sure what kind of plan you have, follow these steps:

  1. Go to your GoDaddy My Products page. You might be prompted to sign in.
  2. Find Workspace Email and select the arrow to view your plan.
  3. If your email plan shows Free, then you have POP enabled email. If it doesn't, then you can use IMAP to set up your email.

More info

Liên quan đến cộng đồng

Max222's Avatar
Can't change POP to IMAP.

2 Câu trả lời

Last posted about 4 years ago.

Mia81's Avatar
IMAP just like POP3 settings

3 Câu trả lời

Last posted over 1 year ago.

nosnivel's Avatar
Using Gmail for GoDaddy Domains

6 Câu trả lời

Last posted 8 months ago.

mc6127's Avatar
Email address for addon domain

1 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng