Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Tôi có cài đặt IMAP hay POP?

Khám phá xem tài khoản Email trong không gian làm việc của bạn bật IMAP hay POP. Chúng tôi khuyến nghị nên sử dụng cài đặt IMAP để thiết lập tài khoản email.

Gói không gian làm việc Bật IMAP Bật POP
Doanh nghiệp không giới hạn x x
Doanh nghiệp x x
Cá nhân x x
Miễn phí x

Nếu bạn không chắc chắn mình có loại gói nào, hãy làm theo các bước sau:

  1. Vui lòng truy cập GoDaddy Trang Sản phẩm của tôi . Bạn có thể được nhắc đăng nhập vào.
  2. Vui lòng tìm Email trong không gian làm việc và chọn mũi tên để xem gói của bạn.
  3. Nếu gói email của bạn có hiển thịMiễn phí, thì bạn có email đã bật POP. Nếu không, bạn có thể sử dụng IMAP để thiết lập email của mình.

Thông tin thêm