Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tôi có thể làm gì sau khi cài đặt email?


Chúc mừng bạn! Email của bạn đã được cài đặt và sẵn sàng. Đây là những gì bạn cần làm tiếp theo.

Thêm địa chỉ liên hệ

Thiết lập lịch của bạn

Tạo chữ ký email

Tạo thư trả lời tự động

Chúng tôi rất muốn nghe về trải nghiệm của bạn với loạt bài Bắt đầu này. Bạn có thể đánh giá bài viết dưới đây và gửi kèm bất kỳ phản hồi bổ sung nào trong một bình luận.

Xem thêm thông tin