Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tôi vẫn nhận được thư tại địa chỉ email cũ của mình

Nếu bạn nhận được thư từ chúng tôi tại một địa chỉ email cũ, đây là cách kiểm tra và cập nhật địa chỉ email chính cho tài khoản của bạn.

  1. Truy cập GoDaddy của bạn Hồ sơ của tôi Trang Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  2. Xác định vị trí địa chỉ email trong phần có tên của bạn.
  3. Nếu bạn cần thay đổi địa chỉ email của mình, hãy chọn Sửa ở góc trên bên phải của hộp, thay đổi địa chỉ email của bạn, rồi chọn Lưu .

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin