Transfer a .EU domain

You can transfer a .eu domain name to us. However, the transfer process is unique to the European Registry of Internet Domain Names (EURid).

Due to registry limitations, we cannot add a free year of registration to .eu domain names that you transfer to us.

When you purchase a .eu domain name transfer from us, we notify EURid of your request, and we will send transfer IDs to the email address on file in your account with us. We will also send the authorization code to the registrant contact's email address as it displays in the Whois database. (If you need to update your registrant contact's email address, contact your current registrar.)

You must authorize the transfer in your account with us within 40 days or your request expires. The sooner you authorize your transfer, the sooner it completes.

To authorize the transfer, you must enter the transfer IDs (transaction ID and security code) and the authorization code in the Domain Manager.

EURid charges a non-refundable transfer fee upon successful completion of the transfer.

To Transfer a .eu Domain Names To GoDaddy

 1. See Preparing to Transfer Domain Names to GoDaddy for important information about purchasing and preparing for your .eu domain name transfer.

  Note: When you purchase a .eu domain name transfer from us, we send transfer IDs to the email address on file in your account with us and the authorization code to the registrant contact's email address as it displays in the Whois database.

 2. Log in to your GoDaddy account.
 3. Next to Domains, click Manage.
 4. From the Domains menu, select Transfers.
  Domain Transfer menu option
 5. Select the .eu domain name you want to authorize and click Authorize transfer.
 6. Click Add now.
 7. In the Transaction ID and Security Code fields, enter the transfer IDs GoDaddy sent to the administrative contact's (admin) email address (or registrant contact's email for .au domains), and then click Add.

  Note: If you did not receive transfer IDs, see How do I resend the transfer confirmation email to my updated admin email address?

 8. Do one of the following:
  • Select the Basic tab, and then enter the Authorization Code from the current registrar (if applicable) in the field next to your domain name.
  • Select the Advanced tab, and then enter one domain name and its authorization code per line. Separate each domain name from its authorization code with a comma, space, or tab.

  Note: If you do not have an authorization code, see Get an authorization code to transfer my domain to GoDaddy Some domain name extensions do not require authorization codes.

 9. Select I authorize the transfer..., and then click Finish.
 10. Click OK.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.