GoDaddy Trợ giúp

Trình cắm WordPress của GoDaddy

GoDaddy đã phát triển một số trình cắm cho WordPress. Mỗi trình cắm này có thông tin riêng và các trang hỗ trợ được lưu trữ tại WordPress.org. Các trang thông tin sẽ chứa mô tả, liên kết tải xuống và đánh giá. Bạn cũng sẽ tìm thấy một liên kết đến diễn đàn hỗ trợ cho từng trình cắm này.

Nếu bạn cần hỗ trợ cài đặt, kích hoạt hoặc cập nhật trình cắm, thì bạn có thể muốn xem lại dịch vụ Hỗ trợ WordPress Đặc biệt.

The Poynt — một nhãn hiệu GoDaddy cho trình cắm WooCommerce

Poynt cho Thông tin Trình cắm WooCommercePoynt cho Hỗ trợ Trình cắm WooCommerce

Tiếp thị qua email của GoDaddy

Thông tin Tiếp thị qua email của GoDaddyHỗ trợ Tiếp thị qua email của GoDaddy

Tiện ích Liên hệ

Thông tin Tiện ích Liên hệHỗ trợ Tiện ích Liên hệ

Cửa hàng đại lý của GoDaddy

Thông tin Cửa hàng của đại lý của GoDaddyHỗ trợ Cửa hàng Đại lý của GoDaddy

Xem thêm thông tin