Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Troubleshoot and fix a WordPress White Screen of Death

The WordPress White Screen of Death (WSOD) can be caused by database errors, and php errors related to themes, plugins and core files. In some cases, you may see a "The site is experiencing technical difficulties" message. You have two options when troubleshooting and fixing either issue:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the table below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

  • Troubleshoot and fix an error being generated by your WordPress theme
  • Troubleshoot and fix an error being generated by a WordPress plugin
  • Troubleshoot and fix an error being generated by a WordPress core file

Do it yourself

To troubleshoot and fix this yourself, use the table below to find the scenario that's applicable and follow those instructions.

To do it yourself, see 1 of these steps Difficulty
Troubleshoot and fix theme errors in WordPress Medium
Troubleshoot and fix WordPress plugin errors Medium
Troubleshoot and fix WordPress core file errors Medium

More Info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.