Troubleshoot and fix WordPress contact form errors

WordPress contact forms require specific settings to function properly. If you are not receiving mail from your contact form, you should always check your spam folder before proceeding to the following steps. You have two options when troubleshooting, setting up, or fixing a WordPress contact form issue:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

  • Troubleshoot and fix a broken contact form.
  • Configure the proper mail settings in a contact form.
  • Ensure the proper short code has been placed on your contact page.

Do it yourself

To setup, troubleshoot, or fix a WordPress contact form, follow the steps that apply to your plugin to ensure your plugin is setup properly.

Contact Form 7


To do it yourself, see one of these steps Difficulty
Setup Contact Form 7 in WordPress Basic
Add Contact Form 7 to a WordPress page Medium


Visual Form Builder


To do it yourself, see one of these steps Difficulty
Setup Visual Form Builder in WordPress Basic
Add Visual Form Builder to a WordPress page Medium


Additional Settings


To do it yourself, see one of these steps Difficulty
Change my Linux Hosting email destination Basic
Hosting email relay limits Medium

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.