Troubleshoot and fix WordPress plugin errors

From time to time, a WordPress plugin can cause an error or issue with your site. The issues may appear as a fatal or syntax error, or a white screen, among others. Plugin issues can also be responsible for slow sites or a hosting account over-using resources. You have two options when troubleshooting plugin issues:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

  • Enable logs and/or WordPress debug mode to diagnose the issue.
  • Attempt to resolve the issue if the website or logs reveal a plugin or widget related error.

Do it yourself


Diagnose plugin issues


To do it yourself, see Difficulty
Troubleshoot WordPress plugin errors Medium

Fix plugin issues


To do it yourself, see Difficulty
Fix WordPress plugin errors Medium
Disable WordPress plugins in the database Medium

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.