Troubleshoot core file errors in WordPress

You can use the steps below to help diagnose whether an error is related to WordPress core files.

Prepare your WordPress site for the troubleshooting:

 1. You should always make a backup of your site before performing any troubleshooting.
 2. Disable any caching plugins.
 3. Disable WP_CACHE if your site uses it.

Look for a core file-related error:

 1. Enable WordPress debug mode.
 2. Visit your site and check to see if there is a PHP error.
 3. If there is a PHP error, check to see if a WordPress core file or folder is referenced in the file path.

  Note: Often these errors will reference a file in the wp-admin or wp-includes folders.

 4. Below is an example:

  Fatal error: require(): Failed opening required '/home/user/public_html/wp-includes/class-wp.php'

 5. If the file path in the error contains a reference to a core file or folder, then you can move on to fixing the issue.
 6. If the error isn't visible on your website, then you'll need to expose the error:
 7. If the logs or detailed errors show a PHP error related to a core file, then you can begin fixing it.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.