Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Truy cập cài đặt DNS trong Plesk cho tài khoản Dịch vụ lưu trữ Windows của tôi

Nếu bạn cần thay đổi DNS của miền lưu trữ, bạn có thể truy cập trình quản lý DNS của chúng tôi thông qua tài khoản lưu trữ của bạn.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Nhấp vào Quản trị viên Plesk .
  5. Nhấp vào Trình quản lý DNS GoDaddy.

Để biết thông tin về việc sử dụng Trình quản lý DNS, xem Quản lý bản ghi DNS.