Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Truy cập tài khoản của người khác với tư cách được ủy quyền

Sau khi bạn đã chấp nhận quyền truy cập được ủy quyền vào tài khoản GoDaddy của người khác, bạn có thể mở và quản lý các sản phẩm trong tài khoản.

  1. Vào trang Quyền truy cập của người được ủy quyền của GoDaddy. Bạn có thể sẽ được nhắc đăng nhập.
  2. Trong phần Tài khoản tôi có thể truy cập , bên cạnh tài khoản bạn muốn sử dụng, hãy chọn Truy cập ngay . Trang Sản phẩm của tôi cho tài khoản đó sẽ mở ra.
  3. Khi bạn đã thao tác xong trong tài khoản, hãy đóng cửa sổ trình duyệt hoặc chọn Thoát quyền truy cập .

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin