Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Truy cập tài khoản khách hàng đại lý của tôi với tư cách được ủy quyền

Nếu bạn cần quản lý tài khoản của khách hàng, chẳng hạn như để mở và sử dụng các sản phẩm GoDaddy của họ, bạn có thể sử dụng ủy quyền đại lý trong Trung tâm kiểm soát đại lý (RCC).

Bắt buộc: Để truy cập tài khoản của khách hàng, bạn sẽ cần bật xác thực hai bước trên tài khoản GoDaddy của mình.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát đại lý (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy của bạn).
  2. Chọn Báo cáo , rồi chọn Tra cứu khách hàng .
  3. Đối với tài khoản bạn muốn truy cập, hãy chọn Tên khách hàng.
  4. Chọn Đăng nhập với tư cách khách hàng . Tài khoản khách hàng sẽ tự động mở.
  5. Sau khi bạn quản lý xong tài khoản, hãy chọn Thoát quyền truy cập .

Xem thêm thông tin