Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Turn off Website Accelerator

Warning: If you disable Website Accelerator, you can no longer reenable it. It will be permanently removed from you account.

If you no longer want to use Website Accelerator, you can disable it.

Note: Don't disable Website Accelerator if you simply want to see site updates immediately. You can enable Developer Mode, instead. For more information, see Enabling Website Accelerator Developer Mode.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. From the Tools section, click Website Accelerator.
  5. Click Settings.
  6. Click the slider next to Enabled so it displays Off.
  7. Click Disable.
  8. Click Close.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.