Turn on auto renew

To make sure your products renew, you can set them up to auto renew on their expiration dates.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click this icon in the upper-right corner:
    click person icon
  3. Click My Renewals.
    click my renewals
  4. Select the product or products you want to auto renew, and then click Auto Renew On.
  5. Click Turn Auto Renew On. In the Billing Details list, the auto-renewal date appears next to the product name.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.