Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Turn 'on' the Sharing Stats Addon

Sharing stats is great when you want to let others see your email metrics. Once you turn 'on' this add-on, you'll see a Share button appear on your stats pages. You can securely share your stats with anyone using a unique URL.

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. At the top of the page, click Add-ons, and click Add more.
  3. Scroll to the Stats Sharing Add-on, and turn it On.
  4. Turn 'on'
the Sharing Stats Add-on

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.