GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tuyên bố hỗ trợ - Tên miền

Vui lòng xem lại toàn bộ Tuyên bố hỗ trợ để tìm hiểu thêm về hỗ trợ hiện có cho các sản phẩm và dịch vụ bổ sung.

Được hỗ trợ:

  • Đăng ký hoặc gia hạn tên miền
  • Cài đặt tên miền (website, dịch vụ lưu trữ và email)
  • Sử dụng Trình quản lý miền của chúng tôi
  • Quản lý tên miền
  • Giải thích cách cập nhật thông tin liên hệ của tên miền
  • Chỉ cho bạn nơi tạo và chỉnh sửa các tập tin vùng DNS
  • Sửa đổi các tập tin vùng để hoạt động với các sản phẩm của GoDaddy

Không được hỗ trợ:

  • Sửa đổi các tập tin vùng để hoạt động với các sản phẩm không phải của GoDaddy
  • Cấu hình các tập tin vùng nâng cao
  • Khắc phục sự cố hồ sơ tập tin vùng DNS của bên thứ ba