Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Understanding Your CashParking Report

Your CashParking report provides a detailed overview of all activity on your CashParking account. It includes the following elements:

Domain
The domains associated with your CashParking account.
Revenue
The total revenue generated through CashParking within the selected time frame, rounded to two decimal points.

Note: Actual revenue is rounded to four decimal points; however, the CashParking report rounds revenue to two decimal points. Discrepancies occasionally occur because of the rounding differences.

Pop-Unders
The total revenue generated with Pop-Under advertisements within the selected time frame. Pop-Under advertisements display in a separate window under the active browser window.
Clicks
The number of times visitors clicked advertisements displayed on your CashParking page.
Impressions
The number of times visitors have seen, but not necessarily clicked, advertisements on your CashParking page.
US Impressions
The number of times visitors from the U.S. have seen, but not necessarily clicked, advertisements on your CashParking page.
CPC (Cost Per Click)
The amount our advertising partners paid each time a visitor clicked an advertisement on your CashParking page.
RPM (Revenue Per Mil)
Revenue Per Mil. The average revenue generated for each 1000 impressions of advertisements on your CashParking page (Revenue/Impressions x 1000 = RPM).
CTR (Click-through Rate)
The relative number of times visitors to your CashParking page clicked the displayed advertisements (Clicks/Impressions x 100 = CTR).

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.