Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Uninstall an SSL certificate from my GoDaddy hosting

If you have an SSL certificate hosted on your GoDaddy hosting or Websites + Marketing account, and you need to change the domain name, you will need to uninstall your SSL certificate before you can change the domain name.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Click Rekey & Manage.
    Rekey and Manage
  3. Click Change the site that your certificate protects, select Uninstall from hosting account, and click Save.
    Uninstall from hosting account
  4. Click Submit all saved changes.
    Submit All Saved Changes

Please allow 24 to 72 hours for your certificate to uninstall.

Next step

Now you’re ready to change the domain name. How you change the domain name depends on the type of account you have:

Account type Next Step
Websites + Marketing Change my website's domain address
Web & Classic Hosting Change my primary domain name
cPanel (Linux) Hosting Change the domain in my Linux Hosting account
Plesk (Windows) Hosting Change a domain in my Plesk hosting account

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.