Unzip a zip file

There are times you need to manually unzip a file. Such as updating a custom theme or manually updating a plugin. Perhaps you are moving a WordPress site from one hosting provider to another. Or maybe your old developer gave you a .zip containing a backup of your site. Whatever the case, you have two options when unzipping a file on your hosting:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following service for you for a fee:

  • Unzip the contents of a .zip file onto your hosting.

    Note: The .zip can be uploaded to your hosting account, or stored on a file sharing service (Google Drive, Dropbox, etc). Smaller .zip files can be attached to your service request in the WP Premium Support dashboard.

Do it yourself

To unzip and archived file yourself, use the tables below to find the hosting type that's applicable and follow those instructions.

Unzipping a zip file


To do it yourself, see these steps Difficulty
Unzip files in my Linux Hosting account Basic
Unzip files in cPanel hosting Basic
Unzip files in Plesk hosting Basic
Unzip files to WordPress with SSH Advanced


More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.