Update, activate or reset WordPress permalinks

WordPress permalinks are the permanent URLs for your posts and pages. Using custom permalinks can improve search engine optimization (SEO) and make your website's URL more attractive for searches. Broken permalinks can also cause 404 'Page not found' errors on your WordPress site. You have two options for updating, activating, or resetting permalinks, or addressing a permalink related error:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

  • Modify WordPress permalinks to any of the predefined styles, or a custom style.
  • Diagnose and attempt to fix any permalinks related errors.
    • If necessary, create the necessary configuration file.

To Do It Yourself

To update, activate or reset WordPress permalinks yourself, use one of the sets of instructions provided in the tables below.

Update Permalinks

To do it yourself, see 1 of these steps Difficulty
Update WordPress permalinks Basic
Update WordPress permalinks in the database Medium

Activate Permalinks

To do it yourself, see Difficulty
Activate WordPress permalinks with FTP Medium

Reset Permalinks

To do it yourself, see 1 of these steps Difficulty
Reset permalinks in WordPress Basic
Reset WordPress permalinks in the database Medium

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.