Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Update bash (CentOS 5 and 6)

You must update bash to protect your CentOS 5/6 server against the ShellShock vulnerability.

Warning: These instructions only apply to servers with the Hosting Control Panel interface (more info). If you have a CentOS 6 server with the Gateway interface, instead see Update bash (CentOS and Fedora).
 1. Connect to your server via SSH.
 2. Switch to the root user.
 3. Verify which version (32- or 64-bit) of CentOS you use by running the following command:
  uname -m
 4. Update bash by running one of the following commands, depending on your CentOS version:
  CentOS Version Command
  CentOS 5 32-bit
  rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos/5/updates/i386/RPMS/bash-3.2-33.el5_11.4.i386.rpm
  CentOS 5 64-bit
  rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos/5/updates/x86_64/RPMS/bash-3.2-33.el5_11.4.x86_64.rpm
  CentOS 6 32-bit
  rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos/6/os/i386/Packages/bash-4.1.2-29.el6.i686.rpm
  CentOS 6 64-bit
  rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos/6/os/x86_64/Packages/bash-4.1.2-29.el6.x86_64.rpm

Bash is now properly patched and updated on your server.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.