Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Update my GoDaddy account profile

It's always a good idea to keep your account profile up-to-date. Here's how to change profile information like the account holder's name and email address, phone number, and default currency.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click this icon in the upper-right corner:
    click person icon
  3. Click Account Settings.
    click account settings
  4. In the section showing your profile information, click Edit.
  5. Update the information that you need to change, and then click Save. We'll confirm that your changes are saved.

More info

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.