Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Update theme and plugins

To make sure your Managed WordPress site is safe from security issues and that it's operating at the fastest speed, you should update the theme and plugins for the site when available. If your theme and plugins aren't kept up-to-date, they may not always be compatible with the most current version of WordPress.

Note: If you have only one or two Managed WordPress sites, in your WordPress Sites list you'll see a notification that an update is required.
WordPress updates required
If you have more than two Managed WordPress websites, you can check for updates on the site's Settings page.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your My Products page, next to Managed WordPress, click Manage All.
  3. In your WordPress Sites list, next to the website you want to update, click the three-dot icon and select Settings.
  4. In the Updates section, a yellow warning tag next to your theme or plugins indicates that it's out-of-date.
    updates required warning
  5. For all Managed WordPress accounts except Pro: Click Update to update a theme or plugin individually, or click Update All to update all themes and plugins at the same time.

    For Pro Managed WordPress accounts (available in U.S.A. and Canada only): Click Go to Updates. You'll go to the Updates page on the WordPress Dashboard for the site. Follow the onscreeen instructions to update themes and plugins.

  6. More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.