Update WordPress permalinks

Using custom WordPress permalinks can improve search engine optimization(SEO) and make your website's URL more attractive for searches. WordPress permalinks are the permanent URLs for your posts and pages. You can activate and update permalinks through the WordPress Dashboard in order to have SEO friendly URLs.

  1. You should always backup your site before making any changes.
  2. Log in to WordPress.
  3. Go to Settings > Permalinks
  4. Choose the permalink structure you prefer, or create a custom one.

    Note: OPTIONAL: You can also create a structure for your categories and tags.

  5. Click Save Changes.
  6. The URL on your website's pages should display the permalink settings you selected.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.