Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Updating a Skin

You can update a saved skin by replacing its settings with your current storefront settings for template, color theme, custom colors and fonts, category page style, product page style, and any advanced CSS you've included.

Note: When updating a saved skin, all of its settings are overwritten. To prevent permanently losing the skin's current settings, back them up with a different skin name before you overwrite the skin.

To Update a Skin

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. From the Set Up menu, in the Design section, select Saved Skins.
  5. Click the Overwrite icon to the right of the skin you want to update.
  6. Click Save.

The settings for the skin are overwritten with the current settings of your storefront.

For additional information on Saved Skins in Quick Shopping Cart, see What are Saved Skins?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.