Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Updating Your Calendar Month View

Here's the Lowdown:When you view your Calendar events in Month view you can specify if you want to display the Calendar in Full View or Fit to Screen.

  1. Log in to your Calendar Account.
  2. Click the Month view icon to display events for the month.
  3. Select the Switch to Fit to Screen hyperlink to display events for the month in a screen fit view.

    Note: Using the Fit to Screen View may prevent a full Calendar of events from displaying.

  4. Select the Switch to Full View hyperlink to view a full list of events for the month.
  5. Your settings are updated automatically.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.