Upgrade or downgrade WP Premium Support

If you use all of your WP Premium Support credits for a month, but need us to perform some more work, then it's easy to upgrade your plan to add additional credits.

  1. Log in to your GoDaddy account and open the WP Premium Support Dashboard (Need help opening your product?)
  2. In the Plan Details section, click Upgrade
  3. Select a new plan to change the number of service credits you receive each month
  4. Click Go to Cart
  5. Complete the checkout process

Your new plan and additional credits will be ready to use within a few minutes.

Next Steps

More Info:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.